— Privacybeleid van De Hartelijke Huiskamer

Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij van De Hartelijke Huiskamer vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de nieuwe privacywetgeving AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
De Hartelijke Huiskamer is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-09-2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens


Publicatie

Wij publiceren klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden m.b.t. gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Jouw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt omwille een correcte afhandeling van een order, technische ondersteuning of ander noodzakelijk aspect binnen onze organisatie. In het volgende overzicht worden de verschillende ‘derden’ partijen omschreven:

 • Software website: Onze website is ontwikkeld met software van Joomla. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet direct met deze partij gedeeld maar wij kunnen Joomla toegang verschaffen tot het beheersysteem van onze website (en dus ook tot jouw gegevens) om ons (technische) ondersteuning te bieden. Echter zal Joomla jouw gegevens nooit gebruiken voor welk doel dan ook. Joomla is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
 • Onderhoud website: Het onderhoud van onze website wordt verzorgd door Gorilla Internet Marketing. Met onderhoud worden zaken bedoeld zoals: het regelmatig updaten van de websitesoftware, het regelmatig updaten van de beveiligingssoftware, technische ondersteuning, etc.  Gorilla Internet Marketing is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Gorilla Internet Marketing maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de website, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
 • Hosting: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van bij Gorilla Internet Marketing. Gorilla Internet Marketing verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Gorilla Internet Marketing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Gorilla Internet Marketing is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 • Facturatie en boekhouding: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een zogethete stand-alone computer en is derhalve niet aangelsoten op een netwerk. Eventuele ongeoorloofde pogingen deze computer te gebruiken worden d.m.v. een twee-stapsverificatie vermoeilijkt.
 • Email: Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook 2013 van Microsoft. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
 • Cookies: Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor functioneel gebruik alleen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om de cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw order af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Hartelijke Huiskamer
De Oude Veiling 71H
1689 AC Zwaag
info@dehartelijkehuiskamer.nl
06-51153771
Image
— Adres
De Oude Veiling 71H
1689 AC Zwaag
— Contact
info@dehartelijkehuiskamer.nl